довечера: Общо събрание

АРУКО

img06155Тази вечер от 18 часа в 189 кабинет в Гълъбарника ще се проведе редовното годишно Общо събрание на Асоциацията за развитие на университетското класическо образование (АРУКО). Ето я и официалната покана за него:

ПОКАНА

за провеждане на Общо събрание на сдружение

„Асоциация за развитие на университетското класическо образование (АРУКО)”

Управителният съвет на сдружение „Асоциация за развитие на университетското класическо образование (АРУКО)“ – София, на основание член 26 ЗЮЛНЦ, кани всички членове и кандидати за членове на сдружението на редовно общо събрание на 16 декември 2016 г., в 18 ч., в 189 аудитория на Софийския университет, бул. „Цар Освободител” 15, при следния дневен ред: 1. Отчет за дейността на сдружението през 2016 г.; 2. Финансов отчет; 3. Обсъждане и гласуване на промени в Устава на сдружението; 4. Приемане на нови членове; 5. Избор на нов Управителен съвет; 6. Обсъждане на бъдещата дейност на сдружението; 7. Разни.

Събранието се свиква по инициатива…

View original post 630 more words

браво на участниците

АРУКО

img04501

Конкурсът за есе на тема Моят Аристотел бе обявен във връзка с отбелязването на 2400-ната годишнина от рождението на Аристотел и конференцията Предизвикателството Аристотел. Той се случи по инициатива на преподаватели от ФФ – доц. д-р Иван Колев и проф. д-р Хараламби Паницидис, които вече 28 години организират националната олимпиада по философия. Координатори на конкурса бяха г-жа Зоя Христова-Димитрова и г-жа Велислава Тодорова от организационния екип.

Бе създаден и поддържан специален сайт https://aristotelkonkyrsblogsite.wordpress.com/

В конкурса участваха 48 есета, изпратени от средношколци от цялата страна. Ето техният списък по реда на получаването им до 15 ноември:

  1. Петя Стоянова 11 кл., гр. Ловеч. Заглавие: Справедливото е законното и съразмерното, есе върху „Никомахова етика“на Аристотел.
  1. Валерия Коларова, 11 кл., Профилирана езикова гимназия „Проф. д-р Асен Златаров“, гр. Велико Търново. Заглавие: И тъй, никой не би оспорил това, че законодателят трябва да се занимае пpeди всичко с възпитанието на младежите. В държавите, в…

View original post 977 more words

докладите накратко

АРУКО

14890002_10153985493425108_4831832826703414846_o

Конференцията Предизвикателството Аристотел се проведе от 28 до 30 ноември в Ректората и събра множество участници, които представиха 5 пленарни и 45 секционни доклади. Програмата беше още по-богата, но по различни метеорологични и здравословни причини някои участници не успяха реално да се включат.

Беше отпечатана в печатницата на Университетското издателство „Св. Климент Охридски“ малка книжка в съвсем ограничен тираж с резюметата на повечето от докладите както на български, така и на английски. С нейното страниране и предпечатно оформяне се занима г-жа Велислава Тодорова, а минимумът от редакторска работа в съвсем съкратените срокове на подготвянето за печат извършихме с г-жа Елена Чорбаджиева.

Ето съдържанието на книжката на български: програма и резюмета programa5.programa5

Ето съдържанието на книжката на английски: programa5_en.

View original post